Het Belgische preventiebeleid voor besmettelijke ziekten

/
1842 views
5 mins read

Volgens de Belgische wet mag de staat u ondervragen, controleren, medische handelingen verplichten, meenemen naar een gepaste locatie en uw dieren doden, als er een besmettelijke ziekte de ronde doet.

Als u niet meewerkt kan de “arts-ambtenaar” bijgestaan worden door de politie met sancties zoals hoge boetes en zelfs gevangenisstraf.

De staat meent dat ze geen rekening dient te houden met onvervreemdbare rechten, mensenrechten, de Neurenberg code en de grondwet, als er een besmettelijke ziekte is.

België volgt daarmee alle andere landen in de wereld met wetten die de deur open zet voor toestanden uit de tweede wereldoorlog. Deze keer is het doelwit niet de Jood, maar de besmette.

Het decreet

Website decreet NL | Site Internet décret FR
PDF met markeringen

Uittreksels

HOOFDSTUK II. – Verantwoordelijkheden.
Afdeling I. – Individuele verantwoordelijkheid.

Art. 8. Iedere persoon heeft, binnen het toepassingsgebied van dit decreet, een individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn eigen gezondheid en, door de daden die hij vrijwillig en bewust stelt of nalaat te stellen, ook ten opzichte van de gezondheid van zijn medemens. Deze verantwoordelijkheid omvat het in acht nemen van veiligheidsvoorschriften, het aannemen van een gezonde leefstijl en het nemen van andere voorzorgsmaatregelen die haalbaar en doeltreffend zijn om ziekten en aandoeningen bij de mens te voorkomen.

Art. 11. Iedere persoon heeft de verplichting om zich te onderwerpen aan een tussenkomst van preventieve gezondheidszorg die noodzakelijk is om de gezondheid van andere personen niet in gevaar te brengen

TITEL V. – Initiatieven met betrekking tot exogene factoren.
HOOFDSTUK I. – Initiatieven met betrekking tot fysieke, ruimtelijke en materiële omgevingsfactoren.
Afdeling I. – Initiatieven met betrekking tot biotische factoren.
Onderafdeling I. – Initiatieven om schadelijke effecten, veroorzaakt door biotische factoren, te voorkomen.

Art. 46. De ambtenaren-artsen en de ambtenaren mogen, 3°
a) elk onderzoek, elke controle en elke enquête instellen, alsook alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de decreets- en reglementsbepalingen worden nageleefd;
b) bij de uitoefening van hun ambt de bijstand van de lokale of federale politie vorderen.

Art. 47.§ 1. De ambtenaren-artsen kunnen
1° personen verplichten een gepaste medische behandeling te volgen om die besmettelijkheid te bestrijden en/of het bevel geven tot tijdelijke afzondering in een door de ambtenaren-artsen bepaalde ziekenhuisafdeling of een andere gepaste plaats.

2° personen onderwerpen aan medisch onderzoek dat nodig is voor de opsporing van besmettingsbronnen;
3° personen de contacten met anderen verbieden zolang zij hierdoor een bijzonder gevaar betekenen voor de volksgezondheid;
4° de nodige ruimten in ziekenhuizen opeisen voor de opname en de afzondering van personen die besmet zijn of bij wie een ernstige besmetting wordt vermoed;
6° de behandeling, de afzondering of het doden bevelen van dieren die een besmettingsgevaar betekenen voor de mens, met uitzondering van het besmettingsgevaar door consumptie van deze dieren.

Art. 47/1.
De persoon die terugkeert uit een hoogrisicogebied, is verplicht om zich na zijn terugkeer onmiddellijk te melden bij een COVID-19-test- centrum, bij een triagecentrum of bij zijn behandelend arts met de mededeling dat hij uit een hoogrisicogebied is teruggekeerd, zodat hij een COVID-19-test kan
ondergaan.

TITEL X. – Sancties.
HOOFDSTUK I. – Administratieve sancties.
Pagina 19 van 22 Copyright Belgisch Staatsblad 11-02-2021
Afdeling I. – Administratieve geldboete.

Art. 76.§ 1. Er kan een administratieve geldboete van 100 tot 100.000 euro opgelegd worden aan iedereen die een van de volgende verplichtingen niet naleeft:

4° zich verantwoorden of zich onderwerpen aan een toezicht.
5° meewerken aan het registratiesysteem.

HOOFDSTUK II. – Strafsancties.
Art. 79.Onverminderd de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen, worden gestraft met een geldboete [van 26 tot 500 euro] en met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden of met een van deze straffen alleen :
1° degenen die geen gevolg geven aan de dwangmaatregelen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Previous Story

Coronamaatregelen vegen hun voeten aan Belgische grondwet

Next Story

Scanwagen Genks parkeerbeleid aanval op privacy

Latest from Belgische Wetgeving